Обучаващ в ЦПО може да бъде всяко лице, отговарящо на изискванията на чл.14, ал. 2 и 3 и чл.15, ал. 2 от ЗПОО .

В съответствие с чл.14 от ЗПОО кандидатите за обучение в ЦПО трябва да отговарят на следните условия:

  1. Да са навършили 16 години;
  2. Професията, по която желаят да се обучават, да не е противопоказна за здравословното им състояние;
  3. Да отговарят на изискването за минимално входящо образователнои квалификационно равнище в съответствие с Рамковите програми;

Кандидатите за обучение подават в ЦПО следните документи:

  1. Молба (по установен образец) за приемане за обучение;
  2. Документи за завършено образователно и квалификационно равнище;
  3. Акт за раждане или лична карта;
  4. Медицинско свидетелство.