Формите на обучение, организационните форми и учебното време в ЦПО се определят в съответствие с чл.17, ал.2 на ЗПОО и чл.16 от ЗСООМУП.

Формите на обучение в ЦПО са дневна, вечерна, съботно-неделна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна и изборът им се определя в зависимост от спецификата на курса и от желанието на обучаваните.
(З)Формата на обучение, продължителността на курса, учебното време и броят на обучаваните в група могат да се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.


Практическото обучение се организира като учебна практика и производствена практика.

Практическото обучение се провежда в базата на ЦПО, в бази на други ЦПО и учебни институции, в учебно-производствени бази на професионални училища, в предприятия и учебно-производствени бази към тях при предварително сключени двустранни договори или рамково споразумение.


3нанията и практическите умения на курсистите се оценяват по шестобалната система.

0ценяването се осъществява чрез междинен и заключителен контрол.

  1. Междинният контрол се провежда в течение на курса по всички учебни предмети чрез устно изпитване, писмени работи, тестове и изпълнение на практическа работа.
  2. Заключителният контрол се провежда в края на курса чрез писмени и практически изпити за придобиване на професионална квалификация и/или на степен на професионална квалификация, които се провеждат в съответствие с изискванията на чл.чл.34-37 от ЗПОО.

(1)Успешно положилите изпитите по теория и по практика за придобиване на професионална квалификация получават Удостоверение за професионална квалификация.

(2)Успешно положилите държавните изпити по теория на професията и по практика на професията за придобиване на степен на професионална квалификация получават Свиделство за професионална квалификация.